BEVEZETÉS – képzés 1.

Bevezetés a mesepszichológiába – a népmese-alkalmazás alapjai

A teljes Intermodális mesepszichológia képzés elméleti és módszertani jártasságot ad a népmese pszichológiai célú alkalmazásához. A képzés egy intenzív, élményalapú folyamat, sok csoportos és önálló munkával, egy tanév alatt elvégezhető. A BEVEZETÉS szakasza is már közvetlenül gyakorlatba ültethető tudást ad pszichológusoknak és más segítő szakmában dolgozóknak. A feldolgozott olvasmányok, ajánlott online anyagok, továbbá a jegyzet segítik a képződést. A színes képzési csoportokból formálódó szakmai közösségben a későbbiekben szupervízió és közös kutatás-továbbképzésben folytatható a munka.

A képzés 30 órája akkreditált pedagógus, pszichológusok és más segítő szakmát gyakorlók számára (pedagógusi munkakörben). A 130 órás TELJES intermodális mesepszichológia képzés leírása itt található.

Pszichológiai szempontból nem az a kihívás, hogy a népmesék narratíváinak a lélektani gazdagságát megtaláljuk. Az a kihívás és egyben cél, hogy a hallgatónak segítsünk eljutni elsőként a meseélmény személyessé válásáig. Majd további lépésként támogathatjuk a közös szimbólumokból a személyes olvasat megalkotását. Ezáltal a mesének az egyéni lélektani értékét erősítjük (az adott foglalkozásnak és választott célunknak megfelelően). A BEVEZETÉS képzésben a módszer alapjait sajátítja el a résztvevő.

REGISZTRÁCIÓ itt.

A Bevezetés képzés célja a módszertani alapokat bemutatni a mese pszichológiai alkalmazásához, valamint a mesekultúra közegét, amelyben a meseterápiák helyet kapnak. Ennek a szakasznak része a népmese pszichológiájának múltja, interdiszciplináris kerete, a népmese spontán pszichológiai hatásának szakmai feltételei.

Képzési tematika:

 • a mese lélekrendező hatásának megtapasztalása egy népmese autogén megélése mentén –  mesefeldolgozással
 • népmese reneszánsza és kultúrája a XXI. században – irányzatok, módszerek, műhelyek, diszciplínák
 • a mesemondás és a mesepszichológia viszonya
 • folklorisztikai alapok, elméletek, digitalizált és analóg forrásokkal
 • interdiszciplináris népmese-tudomány, a filológiai munkák pszichológiai vonatkozásai
 • népmese pszichológiai megközelítései – 1900-as évektől napjainkig
 • meseelemektől a népmese terápiás alkalmazásáig –  szakmai keretek, célok és kompetenciák
 • népmese hatásmechanizmusa – befogadásának szintjei és ezek fókuszai
 • a mese Életbe léptetése, egyéni spontán meseélmény támogatásának módszertana – eszközök, feltételek, mesefoglalkozás felépítése
 • meseválasztás szempontjai, meseszerkezet és motívum pszichológiai megközelítésének alapjai

KépzőStiblár Erika tanácsadó szakpszichológus

autogén tréning és szimbólumterápiás gyakorlatvezető, (Diákrelax, TÉM, SBCS és Gyermek – várandós relaxációban képzett), AVP tréner,
az Intermodális mesepszichológia módszer kidolgozója.

IDŐPONTOK:
ŐSZ 2024 – két csoport indul:

I. csop.: 2024.08.31.-09.01, 09.14-09.15. Budapest, Liliom utca

II. csop.: 2024.09.07.-09.08., 09.21.-09.22. Budapest, Liliom utca

regisztrációs és előregisztrációs felület

Szükséges iskolai végzettség az akkreditált képzés elvégzéséhez: főiskola, egyetem.

Ajánlott szakmák (30 pedagógiai akkreditációs ponttal jár):

 • pszichológus és szakpszichológus pedagógiai területen,
 • tanító, tanár, könyvtáros tanár és tanító, osztályfőnök, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodapedagógus, kollégiumi nevelő,  gyermekvédelmi felelős,
 • szociál-, fejlesztő- és gyógypedagógus, konduktor, logopédus,  munkaközösség vezető,  óvodai szakvezető, szabadidő szervező, intézményvezető helyettes.

Más ajánlott szakmák (amelyekre akkreditációs pont nem számolható el): klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, mentálhigiénés szakember, orvos, szociális munkás, művelődésszervező, kommunikációs szakember, addiktológiai konzultáns, bölcsész, andragógus, szociológus, valamint más szakember, aki közvetlenül a pedagógusok munkáját segíti

Tanúsítvánnyal zárul a képzés, amely arra jogosít, hogy a résztvevők alapvégzettségüknek megfelelően, a saját szakmaterületükön belül, esetleg más módszerspecifikus képzettségekkel együtt használják a tanultakat.

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy alapokat nyújtson a népmesék spontán személyiségfejlesztő hatásainak érvényesítéséhez, az intermodális mesepszichológia személetében. Újszerű eszközökkel segítse, hogy a hallgató a népmesét csoportos vagy egyéni tevékenység folyamatába illesztve a személyes lelki munka segítőjévé tegye, különböző pedagógiai és pszichológiai környezetben. Ismereteket adjon a meseanyagban való tájékozódáshoz, és tudatosabbá tegye a célzott meseválasztást. Módszertani alapelveket és gyakorlati eszközöket ismertessen annak érdekében, hogy a leghatékonyabban érvényesülni tudjon a mese spontán mentálhigiénés hatása. Alapvető ismereteket adjon az alkalmazott népmese elméleti hátteréről, hogy a résztvevők célzottan tájékozódjanak a jelenleg elérhető interdiszciplináris mesekultúrában. Cél, hogy pedagógiai környezetbe integrálja a szükséges néprajzi, filológiai, narratív pszichológiai és szimbólumterápiás alapfogalmakat, és gyakorlati felhasználásukat bemutassa. Koherens pszichológiai szemléletet és módszertani szempontokat ismertessen, amellyel a hallgató mentálhigiénés célokat kitűzve tudja a kompetencia körének megfelelően alkalmazni a magyar népmeséket.

A program tartalma:

Napjainkban közkedvelt a népmese alkalmazása, szakmai célzatú foglalkozásokon viszont szükséges egy a koherens személet szerint tudatosan választani az eszközök széles lehetőségéből. A képzés a népmesék fejlesztési és mentálhigiénés hatásainak a kifejtéséhez gyakorlat-centrikus elméleti és módszertani alapokat ad, a történetek alkalmazását, önismereti és művészetterápiás feldolgozási eszközöket összehangolja a néprajz alapvetéseivel. Szempontokat tartalmaz különböző kompetenciáknak megfelelő célok meghatározásához, mesék kiválasztásához és alkalmazásához. Képzés szakaszai:

 1. Meseműhely – sajátélményben a résztvevők megtapasztalják a mesemunka lépéseit, saját alkotások, önismereti feladatok által a népmesék komplex lélektani hatását. Alkalmaznak érzelemtérképet, egyéni kitekintéseket, majd a szakasz végén egyéni reflexióban összefoglalják a tapasztalatukat.
 2. Lélekvezető meséinkben a mesepszichológia interdiszciplináris hátterére fókuszálunk: folklorisztikai meseelméletet alapjai, filológiai munkák, kulturális és pedagógiai alkalmazások jelenlegi formái. Gyakorlatban ismertetjük a mesemorfológiai alapismereteket és a meseválasztás előkészítését.
 3. A népmese spontán hatásaiban a pszichológiai alapokat tekinti át a képzés: mese spontán hatásmechanizmusa, a pszichológiai hatások alapfeltételei, mesék alkalmazásának területei és céljai, szempontok a mesefoglalkozások szervezéséhez a kompetencia körök megtartása mellett. Egy ajánlott irodalmat a hallgatók egyénileg bemutatnak, és a képzés végére rövid foglalkozási tervezetet készítenek egy meséhez.

A sajátélmény egyéni és kiscsoportos formában történik. Az elméleti előadások interaktívak, a gyakorlatok kiscsoportos és egyéni formában, az oktató segítségével kivitelezhetők, elméleti jegyzet a rendelkezésre áll. Módszertani elemek bemutatásával és megbeszélésével lehetőség van az egyéni ritmusú és fókuszú elsajátításra. A tanúsítvány kiadásának feltétele az órákon való aktív jelenlét (min. 90%), a reflexió, referálás és a záró dolgozat megfelelő elkészítése és rövid bemutatása a képzés végén.

Az előírt tartalmi követelmények:

A képzés végére a résztvevők:

 • ismerjék a népmesék spontán pszichológiai hatásait, a mese alkalmazásának lehetséges formáit, és azok módszertani jellemzőit
 • el tudják helyezni a mesefoglalkozások formáit a saját kompetencia körükben
 • képesek legyenek használni a népmesét a pszichológiai spontán hatásokat támogatva egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon
 • módszertani eszközök alapjaival rendelkezzenek a mese alkalmazásához, amelyeket a későbbiekben bővíteni tudnak a tevékenységi körükhöz illesztve.
 • ismerjék a hiteles szakmai forrásokat, és tudjanak differenciáltan mesét keresni különböző foglalkozásokhoz, és fejlesztési célokhoz
 • képesek legyenek tájékozódni a mese folklorisztikai és filológiai kultúrájában, és rálássanak a különböző diszciplínák jelentőségére a népmese alkalmazásában
 • ismerjék a népmesére vonatkozó (folklorisztikai, filológiai, pszichológiai) alapfogalmakat és képesek legyenek használni azokat

Tanúsítvány:

A képzést sikeresen teljesítő hallgató tanúsítványt kap, amely feljogosítja őket arra, hogy szakterületüknek megfelelően a munkájuk során alkalmazzák a képzésen tanultakat. A képzés folytatható a 2., 3. és 4. szakasszal (30 + 30 + 40 óra), amely a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület belső specializációs képzéseként.

Tanúsítvány kiadásához szükséges teljesíteni:

 1. Reflexió a sajátélmény mesemunkájáról (2000 – 3000 karakter) – a képzés 10. órájára
 2. Elméleti rész egyéni feladata, és egy irodalom referálása – a képzés 25. órájára
 3. Egy mese alkalmazási tervezete (7000-9000 karakter). – leghamarabb a képzés végére (30. óra), legkésőbb a képzést követő 30. nap.

Az értékelés szempontjai:

– a reflexióban a mese egyéni fókuszai, és az általános mondanivalójának egyéni értelmezése megjelenik

– egyéni gyakorlatban a mesemorfológia alapvető fogalmait megfelelően alkalmazza, a referálás segíti a többi résztvevőnek a választott irodalom tartalmának átlátását

– az alkalmazási tervben az alapismeretek használata megfelelő, a hallgató a célokat és a foglalkozás kereteit a saját kompetencia határaihoz igazította, megjelenik a meseválasztás indoklása, a mese forrása, az alkalmazás lépései (mesei élményhez segítést, egyéni fókuszok keresésének segítése, élményfeldolgozás), az alkalmazás módja a népmese spontán pszichológiai lehetőségeit támogatja.

A képzés sikeresen teljesíthető a kontaktidő során elvégzett feladatokkal, valamint a záró beadandó foglalkozás tervezet (kisdolgozat 3-4 oldal) határidőre történő beküldésével.

HELYSZÍN, IDŐPONT: Budapest 8. kerület, Liliom utca,
2024 ŐSZ:
I csop.: 08.30.-09.01., 09.14.-09.15.
II. csop.: 09.07.-09.08., 09.21.-09.22.

Jelenléti részvétel a képzés teljes ideje alatt, a résztvevőkkel egyeztetve: 8.30 és 17-17.30 óra között.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2024.08.18. – minkét őszi csoport esetében

Regisztrációs és ELŐ-regisztrációs felület elérhető ITT.

A regisztráció követően a csoportban való részvétel a befizetések sorrendjében történik. Kérem, figyelje a határidőket, befizetést csak a megadott időszakban fogadunk el.

Részvételi díj:
120.000 Ft – jelentkezési és befizetési határidő 08.18.
Stiblár Erika – ESTE: 11600006 – 0000 0000 – 01747012

 • Részletfizetési lehetőség: 40.000 Ft előleg utalása a jelentkezéskor, majd teljes díjnak befizetése a határidőig.
 • Utaláskor közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a résztvevő nevét, a képzés címét és kezdő dátumát.

A részvételi díj tartalmazza:

 • jegyzetet, szakmai anyagokat – gyakorlathoz szükséges anyagokat, alkotáshoz felhasznált eszközöket, valamint a vizsga díját.
 • a teljes online és digitális irodalomhoz való hozzáférést,
 • egy alkalommal egyéni konzultációt, csoportalkalmak után mikrocsoportos rövid konzultációt.

A részvételi díj utalásának elfogadása a szervező részéről előszerződésnek minősül. A képzés módosulása, halasztása esetén (vis major, egészségügyi rendelkezések) a befizetett összeg visszakérhető, minimális kezelési költség levonásával visszafizetésre kerül. A képzés sikertelen teljesítése, mulasztás, kimaradás esetén részvételi díj megtérítésre nem kerül, de egy alkalommal egy naptári éven belül van lehetőség a képzés befejezésére, pótlásra (az induló képzéseknek megfelelően).

A képzés szervezésében az egészségügyi rendelkezéseknek megfelelő szükséges változtatások történhetnek, a jelentkezők értesítésével (egyes szakaszok online felületre kerülhetnek, ami az időpontokban is változást indokolhat)

Akkreditációs számok: Oktatási Hivatal pedagógus akkreditációja
Alapítási engedélyszám: 288/10/2020,
Nyilvántartási szám: A/9811/2020, érvényes: 2025.06.01.-ig

FAR nyilvántartási szám: B/2020/005822