BEVEZETÉS – képzés 1.

Bevezetés a mesepszichológiába – a népmese-alkalmazás alapjai

akkreditált képzés pedagógus, pszichológusok, és más segítő szakmát gyakorlók számára, a 130 órás intermodális mesepszichológia képzés első szakasza.

Pszichológiai munkában bukkannak fel mesei szimbólumok vagy meserészletek, amelyek gazdagabbá, erőteljesebbé tehetik a lelki munkát. Komplex szimbolikus képekben gazdagok a mesék, így hatással lehetnek a lelki működésre minden életkorban. Nagyobb figyelmet szentelhetünk nekik, és tudatos használatukkal érvényesíthetjük a népmese kollektív, sokrétű tartalmát, közvetett lelki hatásmechanizmusát.

Pszichológiai szempontból nem az a kihívás, hogy a népmesék kollektív narratíváinak a lélektani gazdagságát megtaláljuk. Az a kihívás és egyben cél, hogy a hallgatónak segítsünk eljutni előbb a meseélmény személyessé válásáig. Majd támogassuk a közös szimbólumokból személyes olvasat alkotását, értelmezését, mindezek által az egyéni lélektani értékét egy adott foglalkozás kereteiben, a választott célnak megfelelően.

ELŐREGISZTRÁCIÓ lehetséges jelenleg

A Bevezetés képzés célja módszertani alapokat bemutatni, amelyben a lélektani tartalmak és mesei-szimbolikus bőség találkozása alkalmazható.

Népmeséink gazdag lélektani alkalmazási lehetőségeit és alapjait mutatjuk be a képzésben. Ismertetjük továbbá a népmese pszichológiájának hátterét, interdiszciplináris keretét, jelenlegi népmese-kultúrát és a népmese spontán pszichológiai hatásának szakmai szempontjait.

Képzési tematika:

 • népmese autogén megélése, a mese lélekrendező hatásának megtapasztalása – egyéni és csoportos mesefeldolgozás
 • népmese reneszánsza és kultúrája a XXI. században – irányzatok, módszerek, műhelyek, diszciplínák, a mesemondás és a mesepszichológia viszonya
 • folklorisztikai alapok, definíciók, elméletek, digitalizált és analóg források
 • interdiszciplináris népmese tudomány, filológiai munkák pszichológiai vonatkozásai
 • népmese pszichológiai megközelíthetőségei – irányzatok, adaptációk
 • meseelemektől a népmese terápiás alkalmazásáig – szakmai keretek és kompetenciák
 • népmese hatásmechanizmusa – befogadásának szintjei és fókuszai
 • a mese Életbe léptetése, egyéni spontán meseélmény kialakulásának támogatása – eszközök és feltételek
 • spontán mesehatás és egyéni meseinterpretáció segítése, mesefoglalkozás felépítése
 • meseválasztás szempontjai, meseszerkezet és motívum pszichológiai megközelítésének alapjai

KépzőStiblár Erika tanácsadó szakpszichológus

autogén tréning és szimbólumterápiás gyakorlatvezető, (Diákrelax, TÉM, SBCS és Gyermek – várandós relaxációban képzett), AVP tréner,
az Intermodális mesepszichológia módszer kidolgozója.

Időpont 2022.09.03-04, 09.10-11., Budapest, regisztrációs felület

Szükséges iskolai végzettség az akkreditált képzés elvégzéséhez: főiskola, egyetem.

Ajánlott szakmák (pedagógiai akkreditációs ponttal jár):

 • pszichológus és szakpszichológus pedagógiai területen,
 • tanító, tanár, könyvtáros tanár és tanító, osztályfőnök, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodapedagógus, kollégiumi nevelő,  gyermekvédelmi felelős,
 • szociál-, fejlesztő- és gyógypedagógus, konduktor, logopédus,  munkaközösség vezető,  óvodai szakvezető, szabadidő szervező, intézményvezető helyettes.

Más ajánlott szakmák (amelyekre akkreditációs pont nem számolható el): klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, mentálhigiénés szakember, orvos, szociális munkás, művelődésszervező, kommunikációs szakember, addiktológiai konzultáns, bölcsész, andragógus, szociológus, valamint más szakember, aki közvetlenül a pedagógusok munkáját segíti

Tanúsítvánnyal zárul a képzés, amely arra jogosít, hogy a résztvevők alapvégzettségüknek megfelelően, a saját szakmaterületükön belül, esetleg más módszerspecifikus képzettségekkel együtt használják a tanultakat.

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy alapokat nyújtson a népmesék spontán személyiségfejlesztő hatásainak érvényesítéséhez, az intermodális mesepszichológia személetében. Újszerű eszközökkel segítse, hogy a hallgató a népmesét csoportos vagy egyéni tevékenység folyamatába illesztve a személyes lelki munka segítőjévé tegye, különböző pedagógiai és pszichológiai környezetben. Ismereteket adjon a meseanyagban való tájékozódáshoz, és tudatosabbá tegye a célzott meseválasztást. Módszertani alapelveket és gyakorlati eszközöket ismertessen annak érdekében, hogy a leghatékonyabban érvényesülni tudjon a mese spontán mentálhigiénés hatása. Alapvető ismereteket adjon az alkalmazott népmese elméleti hátteréről, hogy a résztvevők célzottan tájékozódjanak a jelenleg elérhető interdiszciplináris mesekultúrában. Cél, hogy pedagógiai környezetbe integrálja a szükséges néprajzi, filológiai, narratív pszichológiai és szimbólumterápiás alapfogalmakat, és gyakorlati felhasználásukat bemutassa. Koherens pszichológiai szemléletet és módszertani szempontokat ismertessen, amellyel a hallgató mentálhigiénés célokat kitűzve tudja a kompetencia körének megfelelően alkalmazni a magyar népmeséket.

A program tartalma:

Napjainkban közkedvelt a népmese alkalmazása, szakmai célzatú foglalkozásokon viszont szükséges egy a koherens személet szerint tudatosan választani az eszközök széles lehetőségéből. A képzés a népmesék fejlesztési és mentálhigiénés hatásainak a kifejtéséhez gyakorlat-centrikus elméleti és módszertani alapokat ad, a történetek alkalmazását, önismereti és művészetterápiás feldolgozási eszközöket összehangolja a néprajz alapvetéseivel. Szempontokat tartalmaz különböző kompetenciáknak megfelelő célok meghatározásához, mesék kiválasztásához és alkalmazásához. Képzés szakaszai:

 1. Meseműhely – sajátélményben a résztvevők megtapasztalják a mesemunka lépéseit, saját alkotások, önismereti feladatok által a népmesék komplex lélektani hatását. Alkalmaznak érzelemtérképet, egyéni kitekintéseket, majd a szakasz végén egyéni reflexióban összefoglalják a tapasztalatukat.
 2. Lélekvezető meséinkben a mesepszichológia interdiszciplináris hátterére fókuszálunk: folklorisztikai meseelméletet alapjai, filológiai munkák, kulturális és pedagógiai alkalmazások jelenlegi formái. Gyakorlatban ismertetjük a mesemorfológiai alapismereteket és a meseválasztás előkészítését.
 3. A népmese spontán hatásaiban a pszichológiai alapokat tekinti át a képzés: mese spontán hatásmechanizmusa, a pszichológiai hatások alapfeltételei, mesék alkalmazásának területei és céljai, szempontok a mesefoglalkozások szervezéséhez a kompetencia körök megtartása mellett. Egy ajánlott irodalmat a hallgatók egyénileg bemutatnak, és a képzés végére rövid foglalkozási tervezetet készítenek egy meséhez.

A sajátélmény egyéni és kiscsoportos formában történik. Az elméleti előadások interaktívak, a gyakorlatok kiscsoportos és egyéni formában, az oktató segítségével kivitelezhetők, elméleti jegyzet a rendelkezésre áll. Módszertani elemek bemutatásával és megbeszélésével lehetőség van az egyéni ritmusú és fókuszú elsajátításra. A tanúsítvány kiadásának feltétele az órákon való aktív jelenlét (min. 90%), a reflexió, referálás és a záró dolgozat megfelelő elkészítése és rövid bemutatása a képzés végén.

Az előírt tartalmi követelmények:

A képzés végére a résztvevők:

 • ismerjék a népmesék spontán pszichológiai hatásait, a mese alkalmazásának lehetséges formáit, és azok módszertani jellemzőit
 • el tudják helyezni a mesefoglalkozások formáit a saját kompetencia körükben
 • képesek legyenek használni a népmesét a pszichológiai spontán hatásokat támogatva egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon
 • módszertani eszközök alapjaival rendelkezzenek a mese alkalmazásához, amelyeket a későbbiekben bővíteni tudnak a tevékenységi körükhöz illesztve.
 • ismerjék a hiteles szakmai forrásokat, és tudjanak differenciáltan mesét keresni különböző foglalkozásokhoz, és fejlesztési célokhoz
 • képesek legyenek tájékozódni a mese folklorisztikai és filológiai kultúrájában, és rálássanak a különböző diszciplínák jelentőségére a népmese alkalmazásában
 • ismerjék a népmesére vonatkozó (folklorisztikai, filológiai, pszichológiai) alapfogalmakat és képesek legyenek használni azokat

Tanúsítvány:

A képzést sikeresen teljesítő hallgató tanúsítványt kap, amely feljogosítja őket arra, hogy szakterületüknek megfelelően a munkájuk során alkalmazzák a képzésen tanultakat. A képzés folytatható a 2., 3. és 4. szakasszal (30 + 30 + 40 óra), amely a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület belső specializációs képzése.

Tanúsítvány kiadásához szükséges teljesíteni:

 1. Reflexió a sajátélmény mesemunkájáról (min.1500 karakter) – a képzés 10. órájára
 2. Elméleti rész egyéni gyakorlata, és egy irodalom referálása – a képzés 25. órájára
 3. Egy mese alkalmazási tervezete (2000-3000 karakter). – leghamarabb a képzés végére (30. óra) vagy legkésőbb a képzést követő 30. nap.

Az értékelés szempontjai:

– a reflexióban a mese egyéni fókuszai, és az általános mondanivalójának egyéni értelmezése megjelenik

– egyéni gyakorlatban a mesemorfológia alapvető fogalmait megfelelően alkalmazza, a referálás segíti a többi résztvevőnek a választott irodalom tartalmának átlátását

– az alkalmazási tervben az alapismeretek használata megfelelő, a hallgató a célokat és a foglalkozás kereteit a saját kompetencia határaihoz igazította, megjelenik a meseválasztás indoklása, a mese forrása, az alkalmazás lépései (mesei élményhez segítést, egyéni fókuszok keresésének segítése, élményfeldolgozás), az alkalmazás módja a népmese spontán pszichológiai lehetőségeit támogatja.

HELYSZÍN, IDŐPONT: Budapest, 2023
jelenlét a résztvevőkkel való egyeztetés után: 09.30 és 17-17.30 óra között.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2023…..

Regisztrációs felület elérhető ITT.

A regisztráció követően a csoportban való részvétel a befizetések sorrendjében történik. Kérem, figyelje a határidőket, befizetést csak a megadott időszakban fogadunk el.

Részvételi díj
Stiblár Erika – ESTE: 11600006 – 0000 0000 – 01747012:
73.000 Ft. korai jelentkezésnél
75.000 Ft.

 • Részletfizetési lehetőség van 25.000 Ft előleggel, teljes díj a határidőig történő fizetésével.
 • Utaláskor közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a résztvevő nevét, képzés címét és kezdő dátumát.
 • 2023-tól a részvételi díj várhatóan 75.000 Ft lesz.

A részvételi díj tartalmazza:

 • jegyzetet, szakmai anyagokat – gyakorlathoz szükséges anyagokat, alkotáshoz felhasznált eszközöket, valamint a vizsga díját.
 • a teljes kívánt irodalomhoz való hozzáférést biztosítja a képző, továbbá szükség esetén egy alkalommal egyéni konzultációt. A feladatok értékelése a szempontoknak megfelelően történik, a résztvevők együttműködésével..

A részvételi díj utalásának elfogadása a szervező részéről előszerződésnek minősül. A képzés módosulása, halasztása esetén (vis major, egészségügyi rendelkezések) a befizetett összeg visszakérhető, minimális kezelési költség levonásával visszafizetésre kerül. A képzés sikertelen teljesítése, mulasztás, kimaradás esetén részvételi díj megtérítésre nem kerül, de egy alkalommal egy naptári éven belül van lehetőség a képzés befejezésére, pótlásra (az induló képzéseknek megfelelően).

A képzés szervezésében az egészségügyi rendelkezéseknek megfelelő szükséges változtatások történhetnek, a jelentkezők értesítésével (egyes szakaszok online felületre kerülhetnek, ami az időpontokban is változást indokolhat)

Akkreditációs számok: Oktatási Hivatal pedagógus akkreditációja
Alapítási engedélyszám: 288/10/2020,
Nyilvántartási szám: A/9811/2020, érvényes: 2025.06.01.-ig

FAR nyilvántartási szám: B/2020/005822