Intermodális Mesepszichológia – MÓDSZER

A mese VAN, és akkor VAN leginkább, ha mese maga az élmény, felismerés, tapasztalás, vagyis a
MESE A JELENBEN VAN.

Ha a mese-élményeinkkel lélektani eszközök segítségével is tudunk dolgozni, akkor a mesemunka személyiség-fejlesztést, lelki gyógyulást és erősödést segítő közeg, évekig tartó erőforrás,
arany dió a zsebünkben.

Az Intermodális Meseterápia olyan módszer és szemlélet a népmesék alkalmazásához, amelyben a mesék élményszerű megtalálásától szimbolikus üzenetek személyes megfejtése felé haladunk.

 • A mesemunka a lelki fejlődés alapjaitól segít, inspiratív élményalapot kínál a személyiségfejlesztés és önismereti munka bármely tematikájában, emellett a biztonság megélését erősíti.
 • A mesemunka vezetett szakaszai segítik az önreflexió és érzelmi intelligencia fejlesztését, asszociatív gondolkodás és mesei tartalmak által a változás megélését, és fejlődést támogató archetipikus forgatókönyvekhez visznek közelebb.
 • Miután az egyéni pszichés terében újjászületve életbe lép, a mesei narratíva egy belső szimbolikus képsornak tekinthető, egyéni csatlakozási pontokkal, személyes értelmezésekkel.
 • A népmese narratív anyaga szimbolikus történetként olyan széles körben alkalmazható, ahány féle képpen tudunk közelíteni hozzá.

Élmény, elmélet, módszertan 4 modulban

IM KÉPZÉS – TANFOLYAM

Bevezetés– képzés – OH

1. – Lélekrendező – tanfolyam MRSZE

2.- Intermodális módszertan – tanfolyam MRSZE

3. – Intermodális szupervízió – tanfolyam MRSZE

Pszichológiai munkában gyakran bukkannak fel mesei szimbólumok vagy meserészletek, amelyekre kisebb-nagyobb figyelmet tudunk szentelni. Népmeséink szimbolikus tartalmát pszichológiai vonatkozásában tudatosan, módszeresen alkalmazhatjuk,
tájékozottan a mesék gazdagságában.
Lélektani tájakon a mehetünk a mesével, de csakis úgy, mint a táltossal:
hogy sem tebenned, sem énbennem kár ne essék”. 

 

Mi az Intermodális Mesepszichológia (IM)

Az IM szimbólumterápiás és rendszerszemléleti megközelítésben a népmese befogadásának élményét a spontán lélektani hatásoktól tudatosan vezeti a célzott pszichológiai munkák felé.

Az IM módszere: szimbólumterápia, narratív pszichológia, kulturális anyag pszichológia alkalmazása rendszerszemléletben, és intermodalitás.

Belső képalkotás feldolgozásában, asszociatív gondolkodás támogatásában, kitekintő és értelmező munka rendszerezésében jelentős útmutatást ad a szimbólumterápia elmélete és módszertana. Az IM-ben kiemelten fontos a mese befogadásának előkészítése és az autogén személyes élmény kialakulásának segítése, az összetett felismerések és önismereti élmények integrálása. Az IM rendszerszemléletében a különböző egyéni és kollektív megközelítési lehetőségeket illesztjük szerves egésszé.

Az intermodalitás az élmények során megélhető kapcsolatokat és az átalakulást hangsúlyozza, amely a különböző észlelési modalitások és feldolgozási síkok által megszületik. Ahogyan a girhes csikóból táltos lesz az odafigyelő gondoskodás és tűz által, úgy az írott vagy hallott szöveg egyre erősebb belső képpé formálódik a mesemunka során. A gondolatok, érzések és belső képek egységes élménnyé kerekednek, majd ismét kifejeződnek a feldolgozás során. A belsővé tétel és kivetülés dinamikája hordozza magában a lelki munka lehetőségét. A kivetülés folyamata egyidőben történhet verbális síkon absztrakt gondolatokban, szimbolikus képek által, érzelmek kifejeződésével, alkotások megszületésével. Tehát a mese személyes interpretációja több lélektani modalitásban jelenik meg, ezek pedig a mesemunka során összefonódva hozzáférhető erőforrássá alakulhatnak. Az intermodalitás ezt az átjárhatóságot, sokszínűséget és a rendszerbe foglalás, összefonás – szövés lehetőségét gondozza.

Az Intermodális Mesepszichológia módszerében elsődleges a személyre szabott lélektani munka, egyéni értelmezések integrálása. 

Ezért nagy hangsúlyt kap a mesével való lélektani munka

 • előkészítése majd megalapozása, és
 • meseélmény kialakulásának támogatása.

Miután a személyes térben újjászületve életbe lép a mese,

 • egyéni csatlakozási pontok,
 • személyes értelmezési tematikák kiemelésének segítése történik,
 • majd az értelmezési kulcsok, forráskódok megkeresése.

A mesemunka mélyítésének szakasza már az

 • értelmezések összefonódása,
 • átdolgozása, alkalmazása, kifejezése.

A mesei tematikák feldolgozásához szakaszonként és témánként más-más eszközt ajánlunk fel.

 

Mese-képzés célja és felépítése

A mese-képzések célja, hogy a résztvevők megtapasztalják, majd elméleti és módszertani alapokat teremtsenek ahhoz, hogy a mesék gazdagságából merítsenek a szakmai céljaikhoz.

Komplex szimbolikus képekben gazdagok a népmeséink, így hatással lehetnek a lelki működésre minden életkorban.

Pszichológiai szempontból nem az a kihívás, hogy a mesék gazdagságát megtaláljuk, hanem az, hogy a hallgatónak segítsünk eljutni a meseélmény személyessé válásáig, majd a közös szimbólumokból személyes olvasat alkotásáig, értelmezéséig, és ezek által az egyéni lélektani értékéig a kollektív narratívumoknak.

Célunk olyan szakmai keretet mutatni, ahol a lelki és mesei-szimbolikus bőség találkozása egy adott foglalkozás kereteiben, a választott célnak megfelelően alkalmazható. Ezért a folklorisztikai alapokat tiszteletben tartva és felhasználva, a filológiai értelmezési és kutató munkákból merítve érvényesítjük a lélektani munkafolyamatokat (részletes ismertetők alább).

Az Intermodális Mesepszichológiai módszertanával és szemléletében végzett munka során lélektani működést támogató tartalmak emelkednek ki a mesei élményből. A népmese általános érvényű leírásokat, forgatókönyveket és javaslatokat rejthet a lelki működésre vonatkozóan, de azt is megmutatja, hogyan dolgozzunk vele. A mese lelki rokonunk, bölcs és tapasztalt öregapánk és öreganyánk, aki a kellő időben tanáccsal és segítséggel látja el a tisztelettel és nyitott szívvel feléje forduló hallgatót.

A képzés során a résztvevők megismerik:

 • relaxációs és szimbólumterápia adaptált elemeit
 • rendszerszemléleten alapuló értelmezés-feldolgozás módszerét
 • meseválasztás lépéseit néprajzi forrásokból merítve
 • meseelemeknek / népmesének pszichológiai alkalmazhatóságát
 • szakmai kultúrában való tájékozódási pontokat, szempontokat.

Bevezetés a mesepszichológiába (30 óra) – alapok

akkreditált képzés pedagógusok, pszichológusok és segítő szakmákban dolgozók számára a népmese alkalmazásának pszichológiai, folklorisztikai és filológiai alapjait tartalmazza. A sajátélményű meseműhelyben személyesen megtapasztalható a módszer komplex hatása. Az elméleti és módszertani ismeretek azokat az alapfogalmakat foglalják magukba, amelyek a népmese jelenlegi interdiszciplináris kultúrájának alapjait képezik, és ismeretük szükséges ahhoz, hogy pedagógiai keretek között és a segítő szakmában a mesék lélektani hatásához hozzáférhessünk. A Oktatási Hivatal által akkreditált képzés (288/10/2020) módszertani alapvetéseket mutat meg a mese spontán hatásának érvényesítéséhez, és bevezetést képez a komplexebb alkalmazás elsajátításához. A képzés tanúsítvánnyal zárul, az alapvégzettségnek megfelelő kompetenciák szerinti alkalmazásra jogosít fel.

1. Lélekrendező mesemunka (30 óra) – meseelem

a mesemotívumok komplex alkalmazásának módszertanát tartalmazza egy szimbólumterápiás és rendszerszemléleti megközelítésben. A mese lelki hatásának tudatos szakmai támogatásához a mesemorfológiai és hermeneutikai alapokat pszichológiai fókusszal alkalmazzuk. Szimbólumterápiás módszertan szerint a mesei motívumok lélektani elemzésének szempontjait, valamint egy olyan rendszert sajátíthat el a résztvevő, amelyben a személyes értelmezések elsődlegesek, és az egyéni tartalmak az archetipikus mélységekkel egységben kezelhetők. A tanfolyam a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület specializációja, az Egyesület saját akkreditációjának részeként belső tanfolyamnak minősül, igazolással zárul, külön képzettséget nem ad, az alapvégzettségeknek megfelelő kompetenciák szerint alkalmazható, más módszertani képzettségekkel összeilleszthető.

2.-3. Intermodális mesepszichológia (30+40 óra) – népmese

a teljes mesei szüzsé lélektani munkába integrálását tekinti át. A lelki feldolgozás különböző modalitásban történhet, az egyéni értelmezések több pszichológiai modellt követnek. Ennek a sokrétűségnek a rendszerben kezeléséhez, valamint a mese pszichomorfológiájának alkalmazásához nyújt elméleti és gyakorlati alapokat a tanfolyam második szakasza. A teljes mesei szüzsé narratív pszichológiai megközelítése és szimbólumterápiás szemléletű alkalmazása képezi a tanfolyam alapját. Szupervíziós szakaszban elmélyült szakmai elemzések, esetbemutatások és a módszer gyakorlati alkalmazásának támogatása történik. Mint legtöbb képzésnél, az Intermodális mesepszichológia esetében is a tanfolyam egy bevezető, szemléleti, elméleti és módszertani rendszert nyújtó alap, amely az egyéni munka kovásza, elindítója. A tanfolyamon való aktív részvétel mellett gazdag egyéni munka és tapasztalatszerzés szükséges a módszer eredményes alkalmazásához.

Kinek ajánlott az IM képzés – tanfolyam

Bevezetés a mesepszichológiába képzés ajánlott bárkinek, aki a népmesék lelki és kulturális anyagát szakmai vagy egyéni céllal használná.

Az Intermodális Mesepszichológia specializációs (MRSZE) tanfolyam ajánlható

 • pszichológusok és szakpszichológusok
 • gyógypedagógusok, dráma-pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek
 • tanácsadás más területein és az egészségügyi ellátásban pszichológiai munkát végzők számára, illetve
 • művészetterápiában, pszichodrámában, családterápiában képzettek
Bemeneti feltételek:
– Bevezetés a mesepszichológiába -a népmese-alkalmazás alapjai (OH által akkreditált képzés):
 1. főiskolai vagy egyetemi diploma (más bemeneti feltétel nincsen)
1. Lélekrendező mesemunka – a mesemotívumok komplex alkalmazásának módszertana:
 1.  humán területen végzettség (főiskola, egyetem) és
 2. belső képekkel való munkában alapvető jártasság (AT, DIR, szimbólumterápiás-, jungiánus-, hipnoterápiás-, művészetterápiás módszerspecifikus képzettségek – részletekért keresse a képzőt).
 3. Bevezetés a mesepszichológiába képzés teljesítése
2-3. Intermodális mesepszichológia – a népmesék célzott alkalmazása önismeret és személyiségfejlesztés területén
 1. Lélekrendező mesemunka  tanfolyam teljesítése

A mese mindenkit megdolgoz, aki hozza azt is, és aki követi, azt is. Örömmel és szeretettel várom a közös munkánkat.

Egyszer volt – jelen ideje, avagy hogyan alakult ki az IM

Az Intermodális  Mesepszichológia módszertana 2003-tól alakult egy egyetemi pszichológiai közegben. A módszert egy gyakorlatcentrikus kutatás indította útjára, amelyben azt kerestük, hogy az oly nagyon áhított mesés csodatétel, amit a népmese a lélekkel végezni képes (vagy a lélek a mesével – ez nézőponttól függően) hogyan írható le. Szakmai kérdés volt, hogy ez a jelenség hogyan tetten érhető a kvantitatív kutatás eszközeivel, a lélektani folyamat modellezhető, esetleg mérhető, és végül számszerűsítve, absztrakt ábrákban kifejezve a szakmai tudatosítás próbáját kiállja-e.

Interdiszciplináris gyökereit észlelve ennek a régi-új irányzatnak a néprajzi alapokkal kezdtük, hogy a folklorisztika szempontjai szerint is hiteles forrásokból merítsünk (Ortutay, Berze Nagy, Voigt, Ipolyi, majd Raffai, Dala). A kutatás mély és pozitív élmény volt a résztvevőknek és vezetőnek egyarát. Végül a folyamatok jellegét felismerve, és az azonosságokra ráébredve a módszer a rendszerszemlélet elvei szerint a relaxáció és szimbólumterápia szemléletével teljesedett ki.

A kutatás során  2003-2005 között kikristályosodott a Lélekrendező Mesemunka forgatókönyve, ami alapja volt a későbbi szimbólumterápiás-meseterápiás kutatásoknak, előadásoknak, rövid képzéseknek, Diákrelaxáció programban való megjelenésnek és a szakmai cikkeknek.

A gyakorlat 2015-re kitágította a módszertani kereteket, és markánsabban adódtak hozzá a meseélmény feldolgozásához rendszerszemléleti elemek családterápiás forrásokból, valamint narratív pszichológiai elemek, és a feldolgozás sokrétű segítése. Intermodális meseterápia névvel született szakpszichológusi dolgozat, majd esetfeldolgozó szakmai cikk a Pszichoterápia lapban (2017, 3. szám). Jelenlegi törvényi rendelkezések bizonytalansága és a módszer fő fókusza miatt a terápia megnevezést átalakítottuk (a fogalom szakmai értelmezésének leszűkítése miatt). Intemodális Mesepszichológiai képzést és módszert a főként lélektani munkát végző szakembereknek ajánljuk, de a képzés kezdeti szakaszába önfejlesztés céljával bárki csatlakozhat, akinek ez a tevékenység követhető és gazdagító. Bevezetés a mesepszichológiába pedagógusoknak akkreditált képzés a szakmai alapokat nyújtva bárkinek ajánlható, akik a mesék alkalmazásában tevékenykednek bármely szakterületen.

Írások, inspiráló abszratktok a Pszichoforráson.